Reglement

Baanreglement

 

Om alles binnen de vereniging soepel en sportief te laten verlopen, zijn er afspraken gemaakt die in onderstaand reglement zijn opgenomen.

Baan reglement van Tc De Snelle Sprong

A. Algemeen
B. Baanreservering
C. Toernooien
D. Competitie
E. Introducés

Algemeen

A1 - Tot de tennisbanen hebben alleen leden van Tc De Snelle Sprong toegang, eventueel met een door hen vergezelde en aangemelde introducés. Ieder lid ontvangt jaarlijks een KNLTB-wedstrijdpas. Daarmee verkrijgt het lid eveneens toegang tot het tennispark door de pas door de daarvoor bestemde kaartlaser te halen. Met een pasje is het lid gerechtigd op onze banen te spelen, mits hij of zij zijn pasje heeft ingehangen op het daarvoor bestemde bord. Geen pasje inhangen betekent dus geen toegang op de banen. Zie daarvoor sectie B (Baanreservering). Tijdens toernooien/evenementen en of competities hebben KNLTB-leden die zich voor het toernooi of competitie hebben ingeschreven eveneens toegang.

A2 - Op de tennisbanen is het dragen van correcte tenniskleding voorgeschreven, evenals het dragen van tennisschoenen, die geschikt zijn voor kunstgrasbanen

A3 - Het is ten strengste verboden te roken op de banen en in het clubhuis. Alcoholgebruik is uiteraard eveneens verboden op de banen.  Ook is het verboden glaswerk mee te nemen op de banen.

A4 - Bij het verlaten van de baan moet deze schoon achtergelaten te worden. Afval weggooien in de daarvoor bestemde bakken. Zorg ervoor dat het hele complex schoon blijft.

A5 - Honden mogen alleen aangelijnd op het park komen.

A6 - Op met sneeuw bedekte kunstgrasbanen mag niet getennist worden om beschadiging van de banen te voorkomen. Bij ijzel of hard/stug bevroren polen van de kunstgrasbanen mag niet getennist worden om afbreken van polen te voorkomen.

A7 - Alleen voor lessen, toernooien en competitie stelt de vereniging ballen ter beschikking

A8 - Leden van het bestuur zijn vanuit hun bestuursfunctie ook benoemd tot baancommissaris.

A9 -  Iedereen op het tennispark hoort zich correct te gedragen en de aanwijzingen van de baancommissarissen op te volgen. Bij wangedrag kan men door een baancommissaris van het tennispark worden verwijderd. Onder wangedrag worden gedragingen en handelingen verstaan, welke naar oordeel van het bestuur van de tennisvereniging in strijd zijn met de goede orde, zoals:


            a. hinderlijk en ongeoorloofd optreden;
            b. het maken van muziek;
            c. het verontreinigen van de banen en het bijbehorende terrein door het wegwerpen van    voorwerpen en materialen;
            d. het beklimmen van de omrastering;
            e. elke gedraging, waardoor aan gebouwen, beplanting, hekwerken, meubilair en netten      schade zou kunnen worden toegebracht, daaronder begrepen het springen of stappen over het
           net.

 

A10 -Eventueel geconstateerde onregelmatigheden moeten aan het bestuur worden gemeld.

 

A11 - De vereniging kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor het zoek raken en/of diefstal van eigendommen. Ook is de vereniging niet aansprakelijk voor het oplopen van enige vorm van lichamelijk letsel

A12 - Te allen tijde kunnen de banen voor competitiewedstrijden of toernooien worden opgeëist. Dit wordt voor zover mogelijk tijdig bekend gemaakt op het infobord in het clubhuis.

 

A13 - Voor zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist de baancommissaris c.q. het bestuur van Tc De Snelle Sprong.

 

Baanreservering
 

B1 - De banen kunnen alleen worden gereserveerd met een geldige KNLTB-pas van TC De Snelle Sprong of met een tijdelijke ledenpas. De KNLTB-pas is strikt persoonlijk. Bij verlies van de KNLTB-pas kan tegen betaling van de kosten een nieuwe bij de ledenadministratie aangevraagd worden. Met een pasje is het lid gerechtigd op onze banen te spelen, mits hij of zij zijn pasje heeft ingehangen op het daarvoor bestemde bord. Een baan kan alleen gereserveerd worden door middel van het gelijktijdig inhangen van minimaal twee geldige pasjes (van verschillende leden). Geen pasje inhangen betekent dus geen toegang op de banen. Het afhangbord hangt buiten naast de deur van het clubgebouw. Dit bord is ingedeeld in 9 banen en tijdseenheden. De bedoeling hiervan is dat u door het inhangen van uw KNLTB-pasje aangeeft op welk tijdstip en op welke baan u wilt spelen. Indien u bijv. om 19.00 uur wenst te tennissen, hangt u tijdig uw pasje in op de door u gekozen baan en gaat om 19.00 uur de baan op. Het is pas toegestaan opnieuw af te hangen voor een volgend uur, nadat de volledige speeltijd van 60 minuten is verstreken. Als het niet druk is speelt u gewoon door, zolang u wilt.

B2 -Indien alle banen bezet zijn, kan men een baan reserveren aansluitend op een baan die bezet is. Hiervoor zijn minimaal 2 KNLTB-passen nodig.

B3 - Voordat andere spelers van een baan kunnen worden gezet, dienen eerst de lege banen in gebruik te worden genomen!

B4 - Indien alle banen bezet zijn dien alle banen bezet zijn mag een verzoek om te dubbelen niet geweigerd worden. Indien men hiertoe niet bereid is, is men verplicht de baan af te staan.

B5 - Gedurende de wachttijd, tussen afhangen en spelen, dienen de spelers op het tennispark aanwezig te zijn.

B6 - Het eerste recht op baankeuze heeft de tennistrainer voor zijn trainingen. De trainer zal dit tijdig en duidelijk aangeven. Op banen waar training gegeven wordt, mag niet worden afgehangen, tenzij het het laatste trainingsuur is.

B7 - Het bestuur heeft de bevoegdheid de speeltijd te bekorten tot een half uur indien dit wenselijk is.

B8 - Reguliere leden kunnen dagelijks van 08.00 tot 23.00 uur op de tennisbanen tennissen.

B9 - Op werkdagen hebben seniorleden na 19.00 uur voorrang voor jeugdleden (Jeugdleden jonger dan 17 jaar). Voor junioren die met senior- of jeugdleden spelen geldt deze regel niet!

B10 - Als een lid na de tennisles een baan wil reserveren, mag pas na afloop van de tennisles afhangen. 

B11 - Degene met wiens bondspas een baan is gereserveerd, moet ook daadwerkelijk spelen.

B12 - Bij foutief reserveren kan een baancommissaris besluiten tot het laten vervallen van de reservering.

B13 - De baanverlichting wordt verzorgd door de leden. In het clubhuis zijn bevindt zich een lichtkast. Met dezelfde sleutel als de kantine kan deze kast worden geopend en kunnen de schakelaars worden bediend. Wilt u op een ander moment spelen waarop geen leden met de beschikking over een sleutel spelen, dan kunt u zelf een sleutel aanvragen bij het secretariaat (€50,- borg).

B14 - Leden zijn verplicht, in het geval de lampen aan zijn, zorg te dragen dat verlichte kooien waar mogelijk volledig bezet zijn voordat het licht in een andere kooi wordt aangemaakt. Uit het oogpunt van sportiviteit wordt van de leden verwacht dat ze gedurende de avond proberen zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van het licht, dit houdt dus ook in dat er soms tijdens het spel van baan zal moeten worden gewisseld.

B15 - Voor de pasjesavonden (dinsdag- en donderdagavond) worden maximaal 4 banen afgehangen (baan 1 t/m 4) van 19.00 t/m 21.00 uur.

B16 - Voor het dinsdagochtendtennis (senioren) zijn zes  banen (1 t/m 6) afgehangen tot 12.00 uur.

B17 - Reglementair is vastgelegd dat bij calamiteiten met baanbeschikbaarheid (bespeelbaar bij slecht weer) competitie wedstrijden beginnen  (herstarten) als eerste komt. De volgorde is 1e competitie 2e toernooien 3e training en dan recreanten tennis. 

B18 - Banen van Tc De Snelle Sprong kunnen worden gehuurd. Er kunnen maximaal 6 banen tegelijk worden gehuurd door derden voor een tennis gerelateerde activiteit. De huurder krijgt een factuur en de baan wordt gereserveerd.

Toernooireglement (interne toernooien)


C1 - Tijdens interne toernooien blijven twee banen beschikbaar voor de recreatie. Zij die niet aan dit toernooi deelnemen, kunnen van deze twee banen gebruik maken. Mocht de toernooicommissie door onverwachte omstandigheden in de problemen komen om het toernooi binnen de geplande tijd af te werken, dan mag van deze banen gebruik gemaakt worden. De baanreservering verloopt in dit geval via de wedstrijdtafel.

C2 - De wedstrijdcommissie mag de recreatiebanen bij een meerdaags toernooi na 22.00 uur gebruiken als nog niet alle geplande wedstrijden op de baan staan.

C3 - Deelnemers aan een toernooi moeten ten minste 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn.


C4 - Voor aanvang van de eerste partij moet een deelnemer zich te melden bij de wedstrijdleiding en eventueel het inschrijfgeld te betalen

Competitie

D1 - De Verenigings Competitieleider (VCL) bepaalt het aantal teams dat ingeschreven wordt bij de KNLTB of andere organisatie.

D2 - Voor de competitie kunnen teams vrij inschrijven.  Als het toegestane aantal teams overschreden is, zal de VCL op basis van loting een roulatie schema maken, waardoor ieder jaar een aantal plaatsen beschikbaar komt en nieuwe teams ingeloot kunnen worden.

D3 - Tijdens de competitiedagen zijn alle banen beschikbaar voor de competitie wedstrijden. Als het mogelijk is, zijn 1 of meer banen beschikbaar voor vrijspelen. Diegenen die niet aan de competitie deelnemen, hebben voorrang boven competitie spelers. Reservering van banen via de VCL van dienst.

D4 - De minimum richtlijn voor het aantal spelers per competitieteam is door de VCL bepaald op 5.

D5 - Teams zijn verplicht om de aanwijzingen van de competitieleider (VCL)) op te volgen.

D6 - Verandering van het team, spelen met invallers en wijzigen van de aanvangstijd van de wedstrijd is alleen mogelijk in overleg met de competitieleider.

D7 - Alle deelnemende senioren competitie teams verplichten zich tot  minimaal 1 dagdeel bardienst te draaien. 

Introducés

E1 - Ieder lid van Tc De Snelle Sprong mag introducés meebrengen. Senioren die iemand willen introduceren, schrijven hun naam en de naam van de introducee op de daarvoor bestemde envelop, doen € 5.- in de envelop en deponeren deze in de bus links van de voordeur. Junioren volgen dezelfde procedure, maar zij hoeven slechts € 2.- te betalen. 

E2 - Per baan dient minstens één Tc De Snelle Sprong lid mee te spelen.

E3 - Bij geheel bezette banen en tijdens toernooien en/of competities is introduceren niet toegestaan.

E4 - Nadat een niet-lid drie keer is geïntroduceerd, vervalt de introducé-regeling voor deze persoon. Deze persoon dient daarna lid te worden van de vereniging.

E5 - Het Tc De Snelle Sprong lid is uiteraard verantwoordelijk voor het gedrag van de geïntroduceerde. 
 

Vastgesteld bestuursvergadering 7 december 2015